Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU DEWELOPERZY

§1
Definicje

 1. Operator - POLMARKET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Zielonej Górze (65-137) przy ulicy Poznańskiej 20B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000742570, numer NIP: 9731059426. 
 2. Serwis - internetowy serwis pod nazwą DEWELOPERZY.PL, prowadzony przez Operatora, przeznaczony do publikowania Ogłoszeń oraz poszukiwania Inwestycji i udostępniony pod adresem https://deweloperzy.pl.
 3. Ogłoszenie - opublikowana przez Dewelopera w Serwisie treść dotycząca proponowanej przez Dewelopera Nieruchomości, w formie: Inwestycji, Budynku, Mieszkania, lub Pomieszczenia.
 4. Nieruchomość - budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
 5. Inwestycja - jedna z form Nieruchomości proponowanych przez Dewelopera, która może zawierać Budynek, Mieszkanie lub Pomieszczenie.
 6. Budynek - jedna z form Nieruchomości proponowanych przez Dewelopera, która może zawierać Mieszkanie lub Pomieszczenie, stanowiąca odrębny przedmiot własności.
 7. Mieszkanie - jedna z form Nieruchomości proponowanych przez Dewelopera, która może zawierać Pomieszczenie, stanowiąca odrębny przedmiot własności.
 8. Pomieszczenie - jedna z form Nieruchomości proponowanych przez Dewelopera, stanowiąca odrębny przedmiot własności.
 9. Deweloper - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, który prowadzi działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości, a także przedsiębiorca na prawach konsumenta - tj. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  , który w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzył Konto Dewelopera.
 10. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, a także przedsiębiorca na prawach konsumenta - tj. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która w trybie przewidzianym
  w Regulaminie utworzyła Konto Użytkownika.
 11. Internauta - każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i nie założyła Konta.
 12. Konto Dewelopera - część Serwisu, która umożliwia Deweloperowi wykonywanie czynności w ramach Serwisu, w zakresie uprawnień przyznanych przez Regulamin.
 13. Konto Użytkownika - część Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi wykonywanie czynności w ramach Serwisu, w zakresie uprawnień przyznanych przez Regulamin.
 14. Konto - zarówno Konto Dewelopera, jak i Konto Użytkownika.

§2
Korzystanie z Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu wymaga korzystania z urządzenia komunikującego się
  z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Deweloper ustala treść Ogłoszenia samodzielnie, zgodnie ze stanem rzeczywistym i odpowiada w całości za udostępnione informacje. Ogłoszenie nie może naruszać przepisów prawa, w tym dóbr osobistych innych osób czy też ich praw autorskich.
 3. Przed umieszczeniem w Ogłoszeniu zdjęcia, Deweloper winien upewnić się, czy użycie zdjęcia nie narusza praw autorskich innych osób. Zabrania się umieszczania w Ogłoszeniu zdjęć opatrzonych znakiem towarowym, znakiem wodnym lub innym dodatkowym oznaczeniem do których wykorzystania Deweloper nie jest uprawniony.
 4. Ogłoszenie powinno dotyczyć konkretnej Nieruchomości oraz powinno opisywać ją jednoznacznie i kompletnie, nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do właściwości charakteryzujących Nieruchomość.
 5. Ta sama Nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 6. Przy każdym Ogłoszeniu w Serwisie znajduje się moduł kontaktowy, który umożliwia każdemu Użytkownikowi lub Deweloperowi przesłanie wiadomości do innego Dewelopera.
 7. Pobieranie, edytowanie, publikowanie i korzystanie na jakichkolwiek innych polach eksploatacji z udostępnionych w Serwisie zawartości bez zgody Operatora, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, naruszając interesy Operatora oraz powszechnie obowiązującego prawa,  jest zabronione.
 8. Zabrania się pozyskiwania zasobów Serwisu w celu ich dalszego wykorzystywania, za pośrednictwem oprogramowania do web scrappingu lub web parsingu. Zezwala się na niniejsze działanie wyłącznie w sposób wskazany przez Operatora
  w Serwisie.
 9. Wszelkie opłaty wynikające z korzystania z Serwisu zostały określone w Załączniku V do Regulaminu.
 10. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§3
Konto Dewelopera

 1. Konto Dewelopera można utworzyć wypełniając formularz rejestracyjny, akceptując Regulamin i aktywując Konto Dewelopera otwierając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail. W imieniu osób prawnych
  i jednostek organizacyjnych czynności tych dokonać może jedynie osoba upoważniona do reprezentacji tych podmiotów.
 2. Z chwilą utworzenia Konta Dewelopera dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Deweloperem a Operatorem w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Deweloper może założyć i korzystać tylko z jednego Konta Dewelopera w Serwisie.
 4. Deweloper może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę z Operatorem poprzez usunięcie Konta Dewelopera, albo wysyłając swoje oświadczenie w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: prawo@deweloperzy.pl lub listem tradycyjnym na adres Operatora wskazany w §1 ust 1.
 5. Deweloper korzystając z Konta Dewelopera ma możliwość m.in.:
 1. publikowania Ogłoszeń,
 2. komunikacji z pozostałymi Deweloperami i Użytkownikami, którzy zainicjowali kontakt;
 3. edycji danych kontaktowych,
 4. sprawdzenia historii dokonanych płatności,
 5. sprawdzenia listy faktur VAT,
 6. edycji danych do faktur VAT,
 7. zmiany hasła do Konta Dewelopera,
 8. usunięcia Konta Dewelopera,
 9. eksportu swoich Ogłoszeń do innych serwisów internetowych,
 10. przeglądania statystyk dotyczących Konta Dewelopera.
 1. Deweloper ma możliwość resetu hasła do Konta Dewelopera wybierając opcję „Zapomniałeś/aś hasła?” w panelu logowania. Po kliknięciu w link wysłany na powiązany z Kontem Dewelopera adres e-mail, Deweloper powinien wybrać nowe hasło, którego chce używać do logowania.
 2. Deweloper chcąc usunąć Konto Dewelopera może skorzystać z jednego ze sposobów:
 1. wybierając opcję „Usuń konto” w Koncie Dewelopera, uzupełniając jednocześnie powód usunięcia Konta Dewelopera, a następnie potwierdzając usunięcie Konta Dewelopera w trakcie rozmowy
  z Operatorem, który skontaktuje się z Deweloperem po przesłaniu prośby
  o usunięcie.
 2. wysyłając do Operatora oświadczenie wskazane w § 3 ust. 4;
 1. Operator ma 14 dni na usunięcie Konta Dewelopera po otrzymaniu prośby wskazanej w § 3 ust. 7 a) albo oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 4. Usunięcie Konta Dewelopera wiąże się z usunięciem jego wszelkich składników, takich jak np. wiadomości lub Ogłoszenia.

§4
Publikowanie Ogłoszeń

 1. Opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
 1. założenia Konta Dewelopera,
 2. aktywowania Konta Premium wskazanego w §2 Załącznika V do Regulaminu,
 3. umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).
 1. Operator przewiduje możliwość weryfikowania wybranych przez siebie Ogłoszeń. Operator zastrzega prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli te narusza postanowienia Regulaminu albo zawiera treści obraźliwe, pornograficzne, naruszające prawa osób trzecich lub prawa autorskie. 
 2. W okresie trwania emisji Ogłoszenia Deweloper ma możliwość edytowania jego treści. 
 3. Poza wskazanymi do tego polami, Deweloper nie może umieszczać
  w Ogłoszeniu(w formie tekstowej oraz graficznej) jakichkolwiek informacji kontaktowych i informacji odsyłających do innych serwisów.
 4. Treść Ogłoszenia powinna zawierać informacje związane wyłącznie
  z proponowaną Nieruchomością.

§5
Konto Użytkownika

 1. Konto Użytkownika można utworzyć wypełniając formularz rejestracyjny, akceptując Regulamin i aktywując Konto Użytkownika otwierając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail. W imieniu osób prawnych
  i jednostek organizacyjnych czynności tych dokonać może jedynie osoba upoważniona do reprezentacji tych podmiotów.
 2. Z chwilą utworzenia Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik może założyć i korzystać tylko z jednego Konta Użytkownika
  w Serwisie.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę z Operatorem poprzez usunięcie Konta Użytkownika, albo wysyłając swoje oświadczenie w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@deweloperzy.pl lub listem tradycyjnym na adres Operatora wskazany w §1 ust 1.
 5. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w § 5 ust 2 umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Sposób odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, zawarte są w pouczeniu, które stanowi Załącznik II do Regulaminu. 
 6. Użytkownik korzystając z Konta Użytkownika ma możliwość m.in.:
 1. przeglądania Ogłoszeń,
 2. tworzenia listy obserwowanych Ogłoszeń,
 3. kontaktowania się z Deweloperami,
 4. dodawania opinii dla Inwestycji i Deweloperów, 
 5. edycji danych kontaktowych,
 6. zmiany hasła do Konta Użytkownika,
 7. usunięcia Konta Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość resetu hasła do Konta Użytkownika wybierając opcję „Zapomniałeś/aś hasła?” w panelu logowania. Po kliknięciu w link wysłany na powiązany  z Kontem Użytkownika adres e-mail, Użytkownik powinien wybrać nowe hasło, którego chce używać do logowania. 
 2. Użytkownik chcąc usunąć Konto Użytkownika może skorzystać z jednego ze sposobów:
 1. wybierając opcję „Usuń konto” w Koncie Użytkownika, uzupełniając jednocześnie powód usunięcia Konta Użytkownika, a następnie potwierdzając usunięcie Konta Użytkownika w trakcie rozmowy
  z Operatorem, który skontaktuje się z Użytkownikiem po przesłaniu prośby o usunięcie.
 2. wysyłając do Operatora oświadczenie wskazane w § 5 ust. 4;
 3. wysłać do Operatora oświadczenie wskazane w § 5 ust. 5.
 1. Operator ma 14 dni na usunięcie Konta Użytkownika po otrzymaniu prośby wskazanej w § 5 ust. 8 a) albo oświadczeń wskazanych w § 5 ust. 4 lub § 5 ust. 5. Usunięcie Konta Użytkownika wiąże się z usunięciem jego wszelkich składników, takich jak np. wiadomości.

§6
Internauta

 1. Operator świadczy usługę na rzecz Internauty polegającą na możliwości przeglądania Serwisu.
 2. Z chwilą uruchomienia przez Internautę Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Internautą a Operatorem
  w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Z chwilą zamknięcia przez Internautę Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej dochodzi do rozwiązania umowy pomiędzy Internautą a Operatorem w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

§7 
Odpowiedzialność

 1. Deweloper sam sporządza i publikuje Ogłoszenie, a Operator nie ingeruje w jego formę i treść, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych Regulaminu.
 2. Zabrania się publikowania Ogłoszeń, których przedmiot narusza obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Regulaminu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Dewelopera Nieruchomości. Deweloper jest odpowiedzialny za treść udostępnionej informacji, a także za stan i dostępność Nieruchomości. 
 4. Wszelkie roszczenia dotyczące Nieruchomości opublikowanych w Serwisie należy kierować do Deweloperów. Operator nie jest stroną lub organem rozstrzygającym spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a Deweloperem.
 5. Jeżeli Deweloper Ogłoszeniem narusza postanowienia Regulaminu, to Operator ma prawo w pierwszej kolejności do usunięcia Ogłoszenia, a w wypadku ponownego naruszenia Regulaminu związanego z Ogłoszeniem lub pierwszego naruszenia Regulaminu niezwiązanego z Ogłoszeniem, do zablokowania Konta Dewelopera. Jeżeli Użytkownik działa niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, to Operator ma prawo zablokować Konto Użytkownika. Regulamin może zostać naruszony m.in. przez:
 1. umieszczenie w Ogłoszeniu zdjęć opatrzonych znakiem towarowym, znakiem wodnym lub innym dodatkowym oznaczeniem do których wykorzystania Deweloper nie jest uprawniony, 
 2. umieszczenie w treści Ogłoszenia jakichkolwiek informacji kontaktowych
  i informacji odsyłających do innych serwisów (poza wskazanymi do tego polami), a także zwrotów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje oraz mogące zaszkodzić dobremu imieniu Operatora.
 3. Umieszczenie w opinii treści obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
 1. Operator nie jest odpowiedzialny za:
 1. działanie siły wyższej, 
 2. awarię urządzeń i  systemów informatycznych na które nie ma wpływu,
 3. treść korespondencji prowadzonej przez Deweloperów lub Użytkowników,
 4. rzeczywisty stan Nieruchomości będących przedmiotem Inwestycji Dewelopera.
 1. Operator może usunąć każde Ogłoszenie Dewelopera lub najpierw zablokować Konto Dewelopera, gdy:
 1. podejrzewa się, że Deweloper naruszył zasady bezpieczeństwa Serwisu lub do tego zmierza i takie działanie ma lub może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych Deweloperów, Użytkowników lub Internautów.
 2. treść Ogłoszenia może zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Serwisu albo w inny negatywny sposób może wpłynąć na interesy Operatora.

§8
Polityka Prywatności

Serwis realizuje Politykę Prywatności na zasadach określonych w Załączniku III do Regulaminu.

§9
Polityka prywatności plików ,,cookies”

Serwis realizuje Politykę Prywatności plików ,,cookies” na zasadach określonych
w Załączniku IV do Regulaminu.

§10
Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy
  o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora, Deweloper lub Użytkownik może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia w Serwisie zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
 2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@deweloperzy.pl lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Operatora.
 3. Wymogiem formalnym niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest skorzystanie
  z formularza stanowiącego Załącznik VI do Regulaminu lub sporządzenie reklamacji zawierającej w treści łącznie przynajmniej: 
 1. imię i nazwisko Dewelopera lub Użytkownika,
 2. adres e-mail Dewelopera powiązany z Kontem Dewelopera lub adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem Użytkownika,
 3. adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji,
 5. sprecyzowane żądanie.
 1. Operator wzywa Dewelopera lub Użytkownika do uzupełnienia braków formalnych, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, jeżeli w treści reklamacji nie wskazano informacji określonych w § 10 ust. 3 Regulaminu.
 2. Operator rozpoznaje prawidłowo złożoną i spełniającą wymogi formalne reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Operator powiadamia Dewelopera lub Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na powiązany z Kontem adres e-mail.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie. Regulamin wysyłany jest na adres e-mail Dewelopera lub Użytkownika na każde jego żądanie.
 2. Operator informuje o zmianie Regulaminu umieszczając informację w Serwisie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Ogłoszeń opublikowanych
  i wyróżnionych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, chyba że nowy Regulamin tak stanowi.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Deweloperem, Użytkownikiem lub Internautą a Operatorem jest prawo polskie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Właściwymi sądami do rozpoznawania spraw związanych z zawartą przez strony umową są polskie sądy powszechne.
 4. Deweloperzy, Użytkownicy lub Internauci, którzy są konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumentów mogą skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim w Zielonej Górze. Użytkownik może zapoznać się ze sposobem skorzystania z ww. pozasądowego trybu za pośrednictwem strony internetowej www.uokik.gov.pl.
 5. Pytania dotyczące obsługi i funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres
  e-mail kontakt@deweloperzy.pl.  

Lista załączników

I.    Faktury w wersji elektronicznej
II.    Formularz odstąpienia od umowy
III.    Polityka prywatności
IV.    Polityka prywatności plików „cookies”
V.    Cennik
VI.    Formularz reklamacyjny

ZAŁĄCZNIK I DO REGULAMINU DEWELOPERZY.PL
Faktury w wersji elektronicznej

 1. Deweloper chcąc otrzymywać faktury zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych danych w Koncie Dewelopera.
 2. Faktura jest automatycznie wystawiana po dokonaniu płatności.
 3. Faktury w formacie PDF (Portable Document Format) są udostępniane Deweloperowi na powiązany z Kontem Dewelopera adres e-mail oraz w Koncie Dewelopera.
 4. Deweloper zobowiązany jest do aktualizacji danych wskazanych w pkt. 1 Załącznika I do Regulaminu, bez zbędnej zwłoki po ich każdej zmianie.
 5. Faktury w Koncie Dewelopera dostępne są na okres tożsamy z okresem funkcjonowania Serwisu.
 6. Deweloper akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie Faktur drogą elektroniczną. 

ZAŁĄCZNIK II DO REGULAMINU DEWELOPERZY.PL


………………………………
(Miejscowość, data)


Dane Użytkownika:
…………………………………..
(Imię, nazwisko)
…………………………………..
…………………………………..
(Adres Użytkownika)

…………………………………..

(NIP/REGON)


Adresat:
POLMARKET.PL spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Poznańska 20b 

65-137 Zielona Góra 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o świadczenie usług w ramach Serwisu DEWELOPERZY.PL. 

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenia Konta Użytkownika) Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy, wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail kontakt@deweloperzy.pl, lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Operatora. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Operator w pełni wykonał usługę tj. gdy opublikowano Inwestycję.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i niniejszego formularza.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Podpis Użytkownika)

OŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
a przedmiotem przeważającej działalności firmy wg klasyfikacji PKD jest:…………..

 

W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym zawarcie tej umowy nie ma dla mnie charakteru zawodowego (w rozumieniu i na potrzeby przepisu art. 3855 kodeksu cywilnego oraz art. 5564 kodeksu cywilnego), a zatem zastosowanie mają wobec mnie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz.1495)

 

……………………………………………
(Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 

 W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada dla mnie charakter zawodowy. 

 

……………………………………………
(Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

ZAŁĄCZNIK V DO REGULAMINU DEWELOPERZY.PL

Cennik

§1
Publikowanie Ogłoszeń

Deweloper jest uprawniony do publikowania Ogłoszeń w Serwisie po aktywowaniu Konta Premium.

§2
Konto Premium

 1. Konto Premium przyznaje dla Konta Dewelopera dodatkowe uprawnienia, które zostały określone w zakładce „Premium” w Koncie Dewelopera.
 2. Operator umożliwia aktywowanie Konta Premium przez zakup jednego ze wskazanych Abonamentów:

Nazwa abonamentu

Czas trwania

Kwota netto

Abonament 1 miesiąc

30 dni

5,00 zł

Abonament 6 miesięcy

180 dni

60,00 zł

Abonament 12 miesięcy

360 dni

120,00 zł

 

§3
Wyróżnienia Inwestycji

 1. Deweloper ma możliwość wyróżnienia Inwestycji na stronie głównej Serwisu
  w wybranym mieście lub na liście Inwestycji w wybranym mieście. 
 2. Okres trwania Wyróżnienia Inwestycji rozpoczyna się z momentem jej wyróżnienia i trwa do momentu wskazanego w zakupionym wyróżnieniu, jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia publikacji Inwestycji.
 3. Usunięcie wyróżnionej Inwestycji powoduje brak możliwości wznowienia
  i ponownego wyróżnienia usuniętej Inwestycji w ramach wcześniejszego Wyróżnienia.
 4. Operator przewiduje możliwość wyróżnienia Inwestycji na stronie głównej Serwisu za pomocą jednego ze wskazanych Wyróżnień:
 5. Operator przewiduje możliwość wyróżnienia Inwestycji na liście Ogłoszeń
  w Serwisie za pomocą jednego ze wskazanych Wyróżnień:

Nazwa Wyróżnienia

Czas trwania

Kwota netto

3 DNI WYRÓŻNIENIA INWESTYCJI NA STRONIE GŁÓWNEJ

3 dni

1,00 zł

7 DNI WYRÓŻNIENIA INWESTYCJI NA STRONIE GŁÓWNEJ

7 dni

1,00 zł

30 DNI WYRÓŻNIENIA INWESTYCJI NA STRONIE GŁÓWNEJ

30 dni

1,00 zł

Nazwa Wyróżnienia

Czas trwania

Kwota netto

3 DNI WYRÓŻNIENIA INWESTYCJI NA LIŚCIE

3 dni

1,00 zł

7 DNI WYRÓŻNIENIA INWESTYCJI NA LIŚCIE

7 dni

1,00 zł

30 DNI WYRÓŻNIENIA INWESTYCJI NA LIŚCIE

30 dni

1,00 zł

 

§4
Wyróżnienia Konta

 1. Deweloper ma możliwość wyróżnienia Konta Dewelopera na stronie głównej Serwisu w wybranym mieście lub na liście Deweloperów w wybranym mieście.
 2. Okres trwania Wyróżnienia Konta Dewelopera rozpoczyna się z momentem jego wyróżnienia i trwa do momentu wskazanego w zakupionym wyróżnieniu, jednak nie dłużej niż do momentu usunięcia lub zablokowania Konta Dewelopera.
 3. Usunięcie lub zablokowanie wyróżnionego Konta Dewelopera powoduje brak możliwości wznowienia i ponownego wyróżnienia Konta Dewelopera w ramach wcześniejszego Wyróżnienia.
 4. Operator przewiduje możliwość wyróżnienia Konta Dewelopera na stronie głównej Serwisu w wybranym mieście za pomocą jednego ze wskazanych Wyróżnień:
 5. Operator przewiduje możliwość wyróżnienia Konta Dewelopera na liście Deweloperów w Serwisie w wybranym mieście za pomocą jednego ze wskazanych Wyróżnień:

Nazwa Wyróżnienia

Czas trwania

Kwota netto

3 DNI WYRÓŻNIENIA KONTA DEWELOPERA NA STRONIE GŁÓWNEJ

3 dni

1,00 zł

7 DNI WYRÓŻNIENIA KONTA DEWELOPERA NA STRONIE GŁÓWNEJ

7 dni

1,00 zł

30 DNI WYRÓŻNIENIA KONTA DEWELOPERA NA STRONIE GŁÓWNEJ

30 dni

1,00 zł

Nazwa Wyróżnienia

Czas trwania

Kwota netto

3 DNI WYRÓŻNIENIA KONTA DEWELOPERA NA LIŚCIE

3 dni

1,00 zł

7 DNI WYRÓŻNIENIA KONTA DEWELOPERA NA LIŚCIE

7 dni

1,00 zł

30 DNI WYRÓŻNIENIA KONTA DEWELOPERA NA LIŚCIE

30 dni

1,00 zł

 

§5
Podbicia

 1. Deweloper ma możliwość ponownego umieszczenia wyróżnionej Inwestycji na początku listy wyróżnionych Inwestycji w wybranym mieście korzystając z jednego z wybranych Podbić:
 2. Deweloper ma możliwość ponownego umieszczenia wyróżnionego Konta Dewelopera na początku listy wyróżnionych Deweloperów w wybranym mieście korzystając z jednego z wybranych Podbić:
 3. Podbicie jest jednorazowe, a jego okres trwania rozpoczyna się z momentem aktywowania usługi i trwa do momentu pojawienia się nowej wyróżnionej Inwestycji na liście wyróżnionych Inwestycji, jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia publikacji Inwestycji, lub do momentu pojawienia się nowego wyróżnionego Konta Dewelopera na liście wyróżnionych Deweloperów, jednak nie dłużej niż do momentu usunięcia lub zablokowania Konta Dewelopera.

Nazwa Wyróżnienia

Ilość podbić

Kwota netto

1 PODBICIE INWESTYCJI

1

1,00 zł

3 PODBICIA INWESTYCJI

3

1,00 zł

10 PODBIĆ INWESTYCJI

10

1,00 zł

Nazwa Wyróżnienia

Ilość podbić

Kwota netto

1 PODBICIE KONTA DEWELOPERA

1

1,00 zł

3 PODBICIA KONTA DEWELOPERA

3

1,00 zł

10 PODBIĆ KONTA DEWELOPERA

10

1,00 zł

§6
Płatności

 1. Wszystkie płatności w Serwisie realizowane są w formie płatności elektronicznych 
  w Systemie PayU.PL, obsługiwanym przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Grunwaldzkiej 182), krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 2. Regulamin Systemu o którym mowa w §6 ust. 1 Załącznika V do Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej PayU S.A. pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy


ZAŁĄCZNIK VI DO REGULAMINU DEWELOPERZY.PL


………………………………
(Miejscowość, data)


Dane Użytkownika/Dewelopera:
…………………………………..
(Imię, nazwisko)
…………………………………..
…………………………………..
(Adres Użytkownika/Dewelopera)

…………………………………..

(NIP/REGON)

Adresat:
POLMARKET.PL spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Poznańska 20b 

65-137 Zielona Góra 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Składam reklamację w związku z korzystaniem z Serwisu DEWELOPERZY.PL.
Adres e-mail powiązany z Kontem Dewelopera/Użytkownika:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprecyzowane żądanie: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i niniejszego formularza.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Podpis Dewelopera/Użytkownika)

OŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
a przedmiotem przeważającej działalności firmy wg klasyfikacji PKD jest:…………..

 

W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym zawarcie tej umowy nie ma dla mnie charakteru zawodowego (w rozumieniu i na potrzeby przepisu art. 3855 kodeksu cywilnego oraz art. 5564 kodeksu cywilnego), a zatem zastosowanie mają wobec mnie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz.1495)

 

……………………………………………
(Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 

 W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada dla mnie charakter zawodowy. 

 

……………………………………………
(Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)