Polityka prywatności

Załącznik Nr 3 – Polityka prywatności

Polityka Prywatności.
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego DEWELOPERZY.PL
Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu DEWELEOPERZY.PL
INFORMACJE OGÓLNE:
1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej  https://deweloperzy.pl jest POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742570,NIP: 9731059426, REGON 380872518, zwana dalej „OPERATOREM”. 
2.    Inspektorem Ochrony Danych w POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze jest Ewa Hassa, kontakt poprzez e-mail: iod@polmarket.pl. 
3.    OPERATOR uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu internetowego DEWELOPERZY.PL oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.    OPERATOR uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Deweloperów oraz Użytkowników Serwisu poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Dewelopera lub konta Użytkownika na stronie internetowej https://deweloperzy.pl, tj. adres e-mail oraz ustanowione przez Użytkownika hasło. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Użytkowników, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu OPERATOR otrzymuje od Użytkowników w związku z edycją danych Konta Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Deweloperów, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, nazwę firmy, adres firmy, OPERATOR otrzymuje od Deweloperów w związku z edycją danych Konta Dewelopera.
5.    Dane osobowe Użytkowników/Deweloperów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6.    Korzystanie z Serwisu DEWELOPERZY.PL możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Serwisu DEWELOPERZY.PL i po zaakceptowaniu tych zapisów.

CEL PRZETWARZANIA:
1.    Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez OPERATORA  w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://deweloperzy.pl oraz powiązanymi z nią usługami i narzędziami wykorzystywanymi przez Użytkowników/Deweloperów do wykonywania czynności w ramach korzystania z Konta Użytkownika i Konta Dewelopera.
2.    OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników/Deweloperów w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Użytkownikom i Deweloperom zarejestrowania się w Serwisie, kontaktu z Serwisem oraz zapewnianie obsługi Konta, w tym rozwiązywanie problemów technicznych.
3.    OPERATOR przetwarza dane osobowe pozyskane od Użytkowników i Deweloperów w ramach rejestracji w Serwisie, edycji danych Konta Użytkownika lub Konta Dewelopera, w procesie reklamacyjnym.
4.    OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników/Deweloperów także w następujących celach:
a)    przeprowadzania badań i analiz Serwisu DEWELOPERZY.PL między innymi pod kątem funkcjonowania Serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
b)    zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego DEWELOPERZY.PL oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
c)    obsługi reklamacji;
d)    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.
5.    W przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na komunikację handlową drogą elektroniczną i/lub telefoniczną, OPERATOR będzie wykorzystywać adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkowników/Deweloperów, w celu przedstawienia im swojej aktualnej oferty handlowej.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:
1.    OPERATOR przetwarza lub będzie przetwarzał następujące dane Użytkowników/Deweloperów za pośrednictwem Serwisu:
a)    Dane Konta Użytkownika: utworzenie Konta przez Użytkownika wymaga podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. jego adres e-mail oraz hasło. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość edytowania Konta Użytkownika poprzez wprowadzenie także innych danych, na przykład: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer telefonu.
b)    Dane Konta Dewelopera: utworzenie Konta przez Dewelopera wymaga podania informacji identyfikujących Dewelopera, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować: np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, nazwę firmy, adres firmy. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Deweloperzy mają możliwość umieszczenia na utworzonym Koncie innych danych, na przykład: ………………….
c)    Obsługa Użytkowników/Deweloperów: OPERATOR w ramach Serwisu DEWELOPERZY.PL może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników/Deweloperów kontaktujących się z działem obsługi Serwisu. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkowników/Deweloperem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez nich pytania), ale także do zrealizowania ich próśb, rozpatrzenia reklamacji. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie. OPERATOR będzie także uprawniony do pozyskiwania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami /Deweloperami, np. informacji zwrotnych ze strony Użytkowników/Deweloperów. OPERATOR w ramach Serwisu DEWELOPERZY.PL może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników/Deweloperów w postaci adresu IP, informacji o urządzeniu, z którego Użytkownik/Deweloper korzysta odwiedzając stronę internetową https://deweloperzy.pl (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), historii komunikacji z OPERATOREM.
d)    Formularz kontaktowy: OPERATOR w ramach Serwisu DEWELOPERZY.PL może gromadzić dane osobowe Użytkowników/Deweloperów kontaktujących się z OPERATOREM za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu. Dane te są niezbędne do umożliwienia OPERATOROWI kontaktu z Użytkownikami/Deweloperami w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu. Udostępniany formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z korzystaniem z Serwisu i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Serwisu internetowego DEWELOPERZY.PL. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują OPERATOROWI przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, OPERATOR jest uprawniony do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. OPERATOR może także analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami/Deweloperami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności, jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników/Deweloperów (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).
e)    Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom/Deweloperom albo gdy stanowi to uzasadniony interes OPERATORA lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników/Deweloperów), OPERATOR jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Użytkowników/Deweloperów. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika/Dewelopera wykorzystywane do dostępu do Serwisu DEWELOPERZY.PL) parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik/Deweloper (umożliwia to poprawę np. jakość świadczonych przez OPERATORA usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów, informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika/Dewelopera z Serwisu (jeżeli Użytkownik/Deweloper wyrazi zgodę na pliki cookies). 
f)    Uzupełnianie pozyskanych danych: OPERATOR jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach/Deweloperach, o dane uzyskane zgodnie z prawem od podmiotów zewnętrznych oraz na podstawie zgody Użytkownika.
2.    Informacje zamieszczane przez Deweloperów w Ogłoszeniach nie pochodzą od OPERATORA i nie są przez OPERATORA inicjowane. Z tego powodu OPERATOR nie jest odpowiedzialny za informacje udostępniane w ramach Ogłoszeń. 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
1.    Okres przez jaki OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników jest zależny od celu przetwarzania:
a)    rejestracja w Serwisie DEWELOPERZY.PL – przez okres, w którym Użytkownik/Deweloper jest zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z Serwisu. Po tym okresie OPERATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników/Deweloperów w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników/Deweloperów;
b)    dane osobowe Użytkowników/Deweloperów przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem Serwisu, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane OPERATOR będzie przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług OPERATORA);
c)    udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych Użytkowników /Deweloperów – do czasu wypisania się z Serwisu. Dla Internautów, którzy nie dokonali rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
d)    pozyskane dane o sposobie korzystania przez Użytkowników/Deweloperów z Serwisu DEWELOPERZY.PL (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres pozostawania Użytkownikiem OPERATORA – do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1.    OPERATOR przekazuje dane osobowe Użytkowników/Deweloperów jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które Użytkownik/Deweloper zamówił. Dane osobowe Użytkowników/Deweloperów OPERATOR może przekazać następującym zaufanym partnerom: 
a)    firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
b)    podmiotom świadczącym dla OPERATORA usługi księgowe - w celu rozliczenia dokonywanych transakcji.
2.    Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników OPERATORA tam, gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji. W przypadku realizacji transakcji płatniczych, dane osobowe Deweloperów niezbędne dla zrealizowania płatności, są udostępniane podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym poprzez system płatności PayU.
3.    OPERATOR nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników/ Deweloperów bez zgody zainteresowanych Użytkowników/Deweloperów, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a)    OPERATOR może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników/Deweloperów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby OPERATORA), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz zasadom wynikającym z niniejszej Polityki Prywatności;
b)    OPERATOR może udostępniać dane osobowe Użytkowników/Deweloperów organom publicznym wspierającym OPERATORA w walce z oszustwami i nadużyciami OPERATORA, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu DEWELOPERZY.PL.
4.    W ramach przyjętej Polityki Prywatności OPERATOR zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników/Deweloperów. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników/Deweloperów mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach DEWELOPERZY.PL.
5.    Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie DEWELOPERZY.PL robotom internetowym, OPERATOR może ujawnić ostatni adres IP Użytkownika/Dewelopera. 
6.    OPERATOR może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników/Deweloperów) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników/Deweloperów, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez OPERATORA.
7.    Klikając w linki zamieszczone na platformie DEWELOPERZY.PL Użytkownik/Deweloper mogą zostać przekierowani do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż OPERATOR i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą OPERATORA, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

1.    OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
2.    Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników OPERATORA kieruje się następującymi regułami: 
a)    Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; 
b)    Regułą transparentności: Użytkownik/Deweloper ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi;
c)    Regułą prawidłowości: OPERATOR czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników i Deweloperów przetwarzane w Serwisie były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik/Deweloper stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez OPERATORA zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z OPERATOREM;
d)    Regułą integralności i poufności: OPERATOR stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą;
e)    Regułą rozliczalności: OPERATOR dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych.

RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD
1.    OPERATOR zbiera od Użytkowników/Deweloperów zgodę na komunikowanie się drogą elektroniczną i/lub telefoniczną w celach handlowych/marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę można wyrazić w ramach jednego z formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://deweloperzy.pl lub podczas Rejestracji do Konta;
2.    Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania przez Użytkownika/Dewelopera z Serwisu DEWELOPERZY.PL
3.    Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc e-maila na adres rodo@polmarket.pl lub listownie na adres: POLMARKET.PL ul. Poznańska 20B, 65-137 Zielone Góra, z dopiskiem „Dane osobowe”.
4.    OPERATOR informuje, że podejmie starania, aby działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

1.    Użytkownik/Deweloper może realizować w stosunku do OPERATORA niżej wymienione prawa do ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO:
1)    Prawo do informacji: W sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka OPERATOR poinformuje Użytkownika/Dewelopera o:
•    celach oraz podstawie prawnej przetwarza jego danych osobowych;
•    okresie przetwarzania jego danych osobowych;
•    możliwości profilowania oraz zgłoszenia sprzeciwu;
•    przysługujących mu prawach: tj. prawie dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania, usunięcia danych, prawie do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
2)    Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych: Użytkownik/Deweloper może wystąpić z prośbą, aby OPERATOR wyeksportował z baz danych informacje o danych osobowych Użytkownika/Dewelopera. Użytkownik i Dewelopera mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które przetwarza OPERATOR.  W każdej chwili Użytkownik/Deweloper może pobrać kopię swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik/Deweloper zdecydują się napisać do OPERATORA, dla celów bezpieczeństwa przejdzie weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, OPERATOR prześle Użytkownikowi/Dewelopera kopię jego danych osobowych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
3)    Prawo do poprawiania danych: W przypadku powzięcia przez Użytkownika/ Dewelopera informacji, że przetwarzane przez OPERATORA dane są nieprawidłowe, Użytkownik/Deweloper ma prawo poprosić o ich poprawienie, a OPERATOR będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych;
4)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Jeżeli pomimo zastosowania się przez OPERATORA do reguły adekwatności, Użytkownik/Deweloper uzna, że OPERATOR przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby OPERATOR ograniczył ten zakres przetwarzania. Na prośbę Użytkownika/Dewelopera OPERATOR ograniczy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. OPERATOR przestanie wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych, np. ich udostępnianie. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład ktoś nieprawnie wykorzystał dane Użytkownika/Dewelopera do rejestracji konta Użytkownika/Dewelopera, a Użytkownik/Deweloper będzie ich potrzebować, aby wyjaśnić tę sytuację (w tym przypadku w kontaktach z organami ścigania);
5)    Prawo do żądania usunięcia danych: Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Użytkownika/Dewelopera do żądania, aby OPERATOR usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Użytkownika/Dewelopera. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku OPERATOR usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Użytkownika/Dewelopera, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób. Użytkownik/Deweloper ma prawo zażądać od OPERATORA usunięcia jego danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że OPERATOR jest zobowiązany prawnie, aby dalej przetwarzać dane osobowe Użytkownika/Dewelopera, poinformuje Użytkownika/Dewelopera o tym. 
6)    Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych: Użytkownik/Deweloper może poprosić OPERATORA, aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Na prośbę Użytkownika/Dewelopera w ciągu miesiąca otrzyma on od OPERATORA plik z danymi w powszechnie używanym formacie .csv. W ramach tego prawa Użytkownik/Deweloper może także wskazać podmiot, któremu OPERATOR ma przesłać jego dane osobowe. Jeśli Użytkownik /Deweloper chcą pobrać swoje dane z Serwisu, mogą to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z OPERATOREM na adres e-mail: rodo@deweloperzy.pl
7)    Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych: Operator nie dokonuje profilowania na podstawie zebranych danych osobowych Użytkowników/Deweloperów. W przypadku podjęcia takiej praktyki, zmiana zostanie wprowadzona do Regulaminu Serwisu. Wówczas Użytkownik/Deweloper może skorzystać z prawa do wyrażenia sprzeciwu odnośnie profilowania (zwykłego) oraz na zaprzestanie działań marketingowych wynikających z profilowania. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies.
2.    Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików cookies w systemie Użytkownika/Dewelopera. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.
3.    Jeżeli Użytkownik/Deweloper uznają, że OPERATOR w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania ich danych osobowych to mają prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W ramach wykonania tego uprawnienia Użytkownik/Deweloper powinien podać pełen opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności. 
4.    Realizacja praw Użytkownika/Dewelopera jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik/Deweloper nie będą musieli wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). OPERATOR może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika/Dewelopera jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach OPERATOR może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika/Dewelopera.
5.    OPERATOR dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownika/Dewelopera jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik/Deweloper złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc. W takim wypadku OPERATOR poinformuje Użytkownika/Dewelopera o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika/Dewelopera.

BEZPIECZEŃSTWO

1.    Wszystkie zbierane przez OPERATORA dane chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z OPERATOREM, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez OPERATORA wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
2.    Wszystkie informacje, które otrzymujemy na temat Użytkowników/Deweloperów, OPERATOR przechowuje na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. OPERATOR wdrożył także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników/Deweloperów. 
3.    OPERATOR stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić dane osobowe Użytkowników/Deweloperów przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem.
4.    OPERATOR identyfikuje możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci oraz minimalizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy.
5.    Usługi świadczone przez OPERATORA nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życiai OPERATOR świadomie nie pozyskuje informacji na ich temat. Jeśli OPERATOR stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła swoje dane osobowe, natychmiast je usunie.
ZMIANA POSTANOWIEŃ

1.    Polityka Prywatności może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana.
2.    Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://deweloperzy.pl,  a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników/Deweloperów za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Serwisu. 
3.    Jeśli Użytkownik/Deweloper nie wyraża zgody na dokonane przez OPERATORA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.